Algemene voorwaarden

Hier lees je onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden BrandMR B.V.

Over Brandmeester

  • Brandmeester is een juridische dienstverlener in Nederland. Ons doel is om oplossingen te vinden voor en advies te geven over de juridische geschillen van onze klanten.
  • Deze voorwaarden zijn de basis voor de relatie met onze klanten. Wij leggen hier simpel en kort aan je uit wat we voor je kunnen betekenen en wat we van je verwachten.
  • De advocaten en juristen die Brandmeester inschakelt zijn in dienst van onze zusteronderneming SRK Rechtsbijstand B.V. Brandmeester en SRK Rechtsbijstand zijn allebei onderdeel van SRK Groep B.V.
  • Brandmeester (BrandMR B.V.) is gevestigd in Den Haag aan de Oude Middenweg 17, postcode 2491 AC en wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75053365.

Artikel 1. Deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst die we met jou als klant sluiten. We gebruiken deze om je goed van dienst te kunnen zijn zodat je weet waar je aan toe bent.

1.2 Als blijkt dat een van deze voorwaarden nietig is of in strijd is met de wet, blijven alle overige voorwaarden van toepassing op onze overeenkomst.

Artikel 2. De dienstverlening

2.1 De dienst die Brandmeester aan jou levert is rechtsbijstand per een door jou gekozen stap. We staan je bij in juridische geschillen in het privaatrecht en publiekrecht. We verlenen onze dienst in de stappen van adviseren, onderhandelen/bezwaar maken en procederen/in (hoger) beroep gaan. Een vervolgstap danwel een procedure in hogere instantie als je stap 4 afneemt, kan alleen als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is. De rechtsbijstand ziet toe op één probleem per gekozen stap.

2.2 Wij houden contact over het verloop van jouw zaak in het portaal (MijnOmgeving), op onze website of per telefoon of videobellen.

2.3 Brandmeester schakelt alleen met jouw toestemming derden in, zoals deskundigen of deurwaarders.

2.4 Wij schakelen geen andere rechtsbijstandsverleners in voor onze dienstverlening. Je zaak wordt dus nooit uitbesteed.

Artikel 3. De advocaten en juristen

De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt, werken volledig onafhankelijk. Brandmeester geeft hen alleen het proces en de middelen waardoor ze hun beroep goed kunnen uitoefenen.

Artikel 4. Onze regels

4.1 De advocaten van Brandmeester zijn verplicht zich te houden aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn: de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur, de Gedragsregels advocatuur en het Professioneel statuut van Brandmeester.

4.2 De advocaten en juristen van Brandmeester kiezen ervoor zich te houden zich aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn de zogenaamde kernwaarden van Brandmeester. Dit betekent voor jou dat we altijd:

  • doen wat we zeggen en zeggen wat we doen;
  • open en transparant zijn;
  • fouten erkennen en bespreekbaar maken;
  • verantwoordelijkheid nemen en kritisch zijn.

Artikel 5. Prijzen

Wij verlenen onze diensten tegen een vaste prijs per stap. Je zal nooit meer hoeven te betalen dan vooraf afgesproken. Bij onze prijsstelling houden we rekening met de bijdrage die de tegenpartij eventueel moet of bereid is te leveren aan de voor onze klanten te maken kosten. Denk aan kosten voor de verleende rechtshulp en proceskosten maar ook aan buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een door ons voor jou in te schakelen deskundige. Deze kosten worden door Brandmeester voorgeschoten.

Artikel 6. De vergoeding van onze kosten door de tegenpartij

6.1 Als de tegenpartij verplicht is of op ons verzoek bereid is de gemaakte kosten voor de behandeling van jouw zaak te vergoeden, dan komt de vergoeding van deze kosten volledig ten gunste van Brandmeester. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengerechtelijke kosten, de kosten van een procedure en om deskundigenkosten. Deze kosten zijn jouw schade als gevolg van het handelen of nalaten van de tegenpartij. Brandmeester schiet de kosten voor de behandeling van jouw zaak in dat geval voor. Is er geen mogelijkheid om deze kosten of een deel daarvan te verhalen? Dan komen die kosten voor rekening van Brandmeester. Daar staat tegenover dat wanneer de door ons verhaalde (voorgeschoten) kosten hoger zijn dan de door jou betaalde vaste prijs, er geen recht op restitutie aan jou is. Voor jou geldt namelijk dat je nooit meer hoeft te betalen dan vooraf afgesproken maar ook niet minder.

6.2 Het kan voorkomen dat de tegenpartij niet wil meewerken aan het betalen van de gemaakte kosten voor de behandeling van jouw zaak of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. In dat geval werk je op verzoek van ons mee aan het verhalen van al deze kosten op de tegenpartij, waaronder het eventueel overdragen van de vordering op de tegenpartij aan Brandmeester.

6.3 Bij het aangaan van een overeenkomst met Brandmeester geef je ons toestemming om de kosten voor de behandeling van jouw zaak rechtstreeks op een derde partij te verhalen. Deze derde partij moet de vergoeding voor de kosten aan Brandmeester betalen. Wordt de vergoeding voor de kosten per ongeluk aan jou betaald? Dan ben je verplicht om deze vergoeding aan ons over te maken. Deze bepaling blijft ook gelden als de opdracht tussentijds wordt opgezegd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Brandmeester heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert (€ 2.500.000,-), vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Brandmeester komt.

7.2 Brandmeester is niet aansprakelijk voor acties van derden die zijn ingeschakeld.

7.3 Ook na het einde van deze overeenkomst blijven deze bepalingen gelden.

Artikel 8. Gegevens

8.1 Bij het aangaan van een overeenkomst met ons geef je Brandmeester toestemming je persoonsgegevens te verwerken zodat we onze diensten kunnen verlenen.

8.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst houdt Brandmeester al jouw informatie en (persoons)gegevens geheim. Brandmeester zal ze uitsluitend gebruiken voor het verlenen van rechtsbijstand.

8.3 Brandmeester verklaart hierbij alle informatie en (persoons)gegevens op een deugdelijke manier te beveiligen. Wij nemen zoveel mogelijk maatregelen om deze technisch en organisatorisch te beveiligen. Alleen bevoegde personen die betrokken zijn bij onze dienstverlening nemen kennis van jouw (persoons)gegevens.

8.4 Ook na het einde van deze overeenkomst blijven deze bepalingen gelden.

Artikel 9. Herroepingsrecht

Na het afsluiten van een overeenkomst met ons heb je, als je je bedenkt, 14 dagen het recht deze overeenkomst ongedaan te maken. Dit kan alleen als Brandmeester nog geen werkzaamheden voor je heeft verricht.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Als blijkt dat Brandmeester of onze zusteronderneming SRK Rechtsbijstand jouw tegenpartij in een zaak bijstaat, beëindigen wij de overeenkomst omdat er dan sprake is van een belangenconflict. Je krijgt dan je geld terug.

10.2 Brandmeester verricht geen juridische werkzaamheden voor je als we van mening zijn dat er geen redelijke kans van slagen bestaat voor jouw juridische geschil .

10.3 Vóór de start van onze dienstverlening onderzoeken we of je in verband met jouw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit komt in de checklist aan bod en kun je hier ook aangeven. Als blijkt dat je hier toch recht op hebt, geven we aan dat we je niet bij kunnen staan. Als we al diensten aan je verlenen en het blijkt dat je hier toch recht op hebt, beëindigen wij de overeenkomst. Je krijgt dan je geld terug.

10.4 Jij en Brandmeester hebben het recht onze overeenkomst te beëindigen als een van ons van mening is dat het voortzetten van onze relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd. We stellen elkaar hiervan in ieder geval met een toelichting op de hoogte.

Artikel 11. Klachten

11.1 Als je een klacht hebt over Brandmeester of een van onze medewerkers, bieden we je aan om eerst onze interne klachtenprocedure volgen. Onze klachtenregeling vind je op onze website.

11.2 Als je na het volgen van onze interne klachtenprocedure nog niet tevreden bent, kun je klachten over je advocaat voorleggen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten over een jurist kun je in dat geval neerleggen bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

11.3 De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing op onze overeenkomst.

11.4 Klachten over jouw advocaat kan je altijd bij de deken voorleggen.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Het Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst.

12.2 Als er een probleem ontstaat tussen jou en Brandmeester, dan bespreken we eerst de mogelijkheid om het anders op te lossen dan via de rechter. Mocht er spoed bij zijn dan kunnen we alsnog het oordeel van de rechter vragen.

Hier kun je de algemene voorwaarden downloaden zodat je ze nog eens rustig kunt doorlezen.

Algemene Voorwaarden april 2021.pdf