Algemene voorwaarden

Hier lees je onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden BrandMR B.V.

Over Brandmeester

  • Brandmeester (BrandMR Advocaten en Juristen B.V.) is gevestigd in Den Haag aan de Oude Middenweg 17, postcode 2491 AC en wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75053365.
  • Brandmeester is een juridische dienstverlener in Nederland. Ons doel is om oplossingen te vinden voor en advies te geven over de juridische geschillen van onze klanten tegen een vaste prijs.
  • Deze voorwaarden zijn de basis voor de relatie met onze klanten. Wij leggen hier simpel en kort aan je uit wat we voor je kunnen betekenen en wat we van jou verwachten.
  • De advocaten en juristen die Brandmeester inschakelt zijn in dienst van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V.

Artikel 1 Deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst die we met jou als klant sluiten. We gebruiken deze om je goed van dienst te kunnen zijn en zodat jij weet waar je aan toe bent.

1.2. Als blijkt dat een van deze voorwaarden nietig is of in strijd is met de wet, blijven alle overige voorwaarden van toepassing op onze overeenkomst.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1. De dienst die Brandmeester aan jou levert is juridische hulp per een door jou gekozen stap. De rechtsbijstand ziet toe op één probleem per gekozen stap. We staan je bij in juridische geschillen in het privaatrecht en publiekrecht. We verlenen onze dienst in de stappen van adviseren, onderhandelen/bezwaar maken en procederen/in (hoger) beroep gaan. Een vervolgstap of een procedure bij een hogere instantie, kan alleen als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is.

2.2. Wij houden contact over het verloop van jouw zaak via ons digitale portaal (de BrandMR MijnOmgeving), op onze website of per telefoon of videobellen.

2.3. Brandmeester schakelt alleen met jouw toestemming derden in, zoals deskundigen of deurwaarders.

2.4. Wij schakelen geen andere rechtsbijstandsverleners in voor onze dienstverlening. Je zaak wordt dus nooit uitbesteed.

Artikel 3 Onze advocaten en juristen

De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt werken volledig onafhankelijk. Brandmeester geeft hen alleen het proces en de middelen waardoor ze hun beroep goed kunnen uitoefenen.

Artikel 4 Onze regels

4.1. De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt zijn verplicht zich te houden aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn: de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur, de Gedragsregels advocatuur en het Professioneel statuut van Brandmeester.

4.2. De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt kiezen ervoor zich te houden zich aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn de zogenaamde kernwaarden van Brandmeester. Dit betekent voor jou dat we altijd:

Artikel 5 Prijzen

Brandmeester verleent diensten tegen een vaste prijs per stap. Je zal nooit meer hoeven te betalen dan vooraf afgesproken. Bij onze prijsstelling houden we rekening met de bijdrage die de tegenpartij eventueel moet of bereid is te leveren aan de voor onze klanten te maken kosten. Denk aan kosten voor de verleende rechtshulp en proceskosten maar ook aan buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een door ons voor jou in te schakelen deskundige. Deze kosten worden door Brandmeester voorgeschoten.

Artikel 6 De vergoeding van onze kosten door de tegenpartij

6.1. Als de tegenpartij verplicht is of op ons verzoek bereid is de gemaakte kosten voor de behandeling van jouw zaak te vergoeden, dan komt de vergoeding van deze kosten volledig ten gunste van Brandmeester. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengerechtelijke kosten, de kosten van een procedure en om deskundigenkosten. Deze kosten zijn jouw schade als gevolg van het handelen of nalaten van de tegenpartij. Brandmeester schiet de kosten voor de behandeling van jouw zaak in dat geval voor. Is er geen mogelijkheid om deze kosten of een deel daarvan te verhalen? Dan komen die kosten voor rekening van Brandmeester. Daar staat tegenover dat wanneer de door ons verhaalde (voorgeschoten) kosten hoger zijn dan de door jou betaalde vaste prijs, er geen recht op restitutie aan jou is. Voor jou geldt namelijk dat je nooit meer hoeft te betalen dan vooraf afgesproken maar ook niet minder.

6.2. Het kan voorkomen dat de tegenpartij niet wil meewerken aan het betalen van de gemaakte kosten voor de behandeling van jouw zaak of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. In dat geval werk je op verzoek van ons mee aan het verhalen van al deze kosten op de tegenpartij, waaronder het eventueel overdragen van de vordering op de tegenpartij aan Brandmeester.

6.3. Bij het aangaan van een overeenkomst met Brandmeester geef je ons toestemming om de kosten voor de behandeling van jouw zaak rechtstreeks op een derde partij te verhalen. Deze derde partij moet de vergoeding voor de kosten aan Brandmeester betalen. Wordt de vergoeding voor de kosten per ongeluk aan jou betaald? Dan ben je verplicht om deze vergoeding aan ons over te maken. Deze bepaling blijft ook gelden als je de opdracht tussentijds opzegt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Brandmeester heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert (€ 5.000.000,-), vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Brandmeester komt.

7.2. Brandmeester is niet aansprakelijk voor fouten van (door ons ingeschakelde) derden.

7.3. Ook na het einde van deze overeenkomst blijven deze bepalingen gelden.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1. Brandmeester gaat vertrouwelijk om met al jouw informatie en persoonsgegevens. Meer informatie hierover lees je in ons privacystatement (https://www.brandmr.nl/privacy- statement/).

8.2. Brandmeester controleert je identiteit wanneer wij met je zaak starten. Hiertoe zijn wij verplicht op grond van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 9 Herroepingsrecht

Na het sluiten van een overeenkomst met ons heb je, als je je bedenkt, 14 dagen het recht deze overeenkomst ongedaan te maken. Dit kan alleen als Brandmeester nog geen werkzaamheden voor je heeft verricht.

Artikel 10 Beëindiging

10.1. Als blijkt dat Brandmeester of een van onze zusterondernemingen (Brandmeester, BSA Schaderegeling of Bureau Pals) jouw tegenpartij in een zaak bijstaat, beëindigen wij de overeenkomst omdat er dan sprake is van een belangenconflict. In dat geval krijg je je geld van ons terug.

10.2. Brandmeester verricht geen juridische werkzaamheden voor je als we van mening zijn dat er geen redelijke kans van slagen bestaat voor jouw juridische geschil.

10.3. Vóór de start van onze dienstverlening onderzoeken we of je in verband met jouw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit komt in de checklist aan bod en kun je hier ook aangeven. Als blijkt dat je hier toch recht op hebt, geven we aan dat we je niet bij kunnen staan. Als we al diensten aan je verlenen en het blijkt dat je hier toch recht op hebt, beëindigen wij de overeenkomst. In dat geval krijg je je geld van ons terug.

10.4. Jij en Brandmeester hebben het recht onze overeenkomst te beëindigen als een van ons van mening is dat het voortzetten van onze relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd, of wanneer Brandmeester de afspraken met jou niet is nagekomen.

Artikel 11 Klachten

11.1. Als je een klacht hebt over Brandmeester of een van onze medewerkers, volg je eerst onze interne klachtenprocedure. Onze klachtenregeling vind je op onze website.

11.2. Als je na het volgen van onze interne klachtenprocedure niet tevreden bent, kan je klachten over je advocaat voorleggen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten over een jurist kun je in dat geval neerleggen bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

11.3. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing op onze overeenkomst.

11.4. Klachten over jouw advocaat kan je altijd bij de toezichthoudende instantie voorleggen. Dat is voor onze advocaten de deken van het arrondissement Den Haag.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst.

12.2. Als er een probleem ontstaat tussen jou en Brandmeester, dan bespreken we eerst de mogelijkheid om het anders op te lossen dan via de rechter. Mocht er spoed bij zijn dan kunnen we alsnog het oordeel van de rechter vragen.

Hier kun je de algemene voorwaarden downloaden zodat je ze nog eens rustig kunt doorlezen.