Algemene voorwaarden

Hier lees je onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden BrandMR bv

Over Brandmeester

  • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BrandMR bv (hierna: Brandmeester) is gevestigd in Den Haag aan de Oude Middenweg 17, postcode 2491 AC en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75053365.
  • Brandmeester is een juridische dienstverlener in Nederland. Ons doel is om oplossingen te vinden voor de juridische geschillen van onze klanten en hierover advies te geven tegen een vaste prijs.
  • Deze voorwaarden zijn de basis voor de relatie met onze klanten. Wij leggen hier simpel en kort aan je uit wat we voor je kunnen betekenen en wat we van jou verwachten.
  • De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt zijn in dienst van onze zusteronderneming Brandmeester Advocaten en Juristen bv of onze moederonderneming Brandmeester Groep bv

Artikel 1 Deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst die we met jou als klant sluiten. We gebruiken deze om je goed van dienst te kunnen zijn en om je te laten weten waar je aan toe bent.

1.2. Als blijkt dat een van deze voorwaarden nietig is of in strijd is met de wet, blijven alle overige voorwaarden van toepassing op onze overeenkomst.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1. De dienst die Brandmeester aan jou levert is juridische hulp per een door jou gekozen stap. De juridische dienstverlening behandelt één probleem per gekozen stap. We staan je bij in juridische geschillen in het privaatrecht en publiekrecht. We verlenen onze diensten in de stappen van adviseren, onderhandelen/bezwaar maken en procederen/in (hoger) beroep gaan. Een vervolgstap of een procedure bij een hogere instantie gaan we alleen aan als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is.

2.2. We houden contact over het verloop van je zaak via ons digitale portaal (de BrandMR MijnOmgeving), via onze website of per telefoon of videobellen.

2.3. De opdracht wordt primair uitgevoerd door advocaten en juristen van onze zusteronderneming Brandmeester Advocaten en Juristen bv of onze moederonderneming Brandmeester Groep bv Voor bepaalde werkzaamheden schakelen we derden in. De inschakeling van deze derden wordt – als dat redelijkerwijs mogelijk is – met jou besproken. Deurwaarders, experts, medisch adviseurs, koeriers en (beëdigde) vertalers schakelen we in zonder dat eerst met jou te bespreken.

2.4. We schakelen geen andere rechtsbijstandsverleners in voor onze dienstverlening. Je zaak wordt dus nooit uitbesteed.

Artikel 3 Onze advocaten en juristen

De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt werken volledig onafhankelijk. Brandmeester geeft hen alleen het proces en de middelen waardoor ze hun beroep goed kunnen

uitoefenen.

Artikel 4 Onze regels

4.1. De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt zijn verplicht zich te houden aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Gedragsregels advocatuur.

4.2. De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt kiezen ervoor zich te houden aan een aantal regels dat doorwerkt op onze relatie met jou. Dit zijn de zogenaamde kernwaarden van Brandmeester. Dit betekent voor jou dat we altijd:

Artikel 5 Prijzen

Brandmeester verleent diensten tegen een vaste prijs per stap. Je zal nooit meer hoeven te betalen dan we vooraf met je hebben afgesproken. Bij onze prijsstelling houden we rekening met de bijdrage die de tegenpartij eventueel moet leveren of bereid is te leveren aan de kosten die we voor onze klanten maken. Denk aan kosten voor de verleende rechtshulp en proceskosten. Maar ook aan buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een deskundige die we voor jou inschakelen. Deze kosten schiet Brandmeester dan voor je voor.

Artikel 6 De vergoeding van onze kosten door de tegenpartij

6.1. Als de tegenpartij verplicht is of op ons verzoek bereid is de gemaakte kosten voor de behandeling van je zaak te vergoeden, dan komt de vergoeding van deze kosten volledig ten gunste van Brandmeester. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengerechtelijke kosten, de kosten van een procedure of om deskundigenkosten. Deze kosten zijn schadeposten voor jou die voortkomen uit het handelen of nalaten van de tegenpartij. Brandmeester schiet de kosten voor de behandeling van je zaak in dat geval voor. Is er geen mogelijkheid om deze kosten of een deel daarvan te verhalen? Dan komen die kosten voor rekening van Brandmeester. Daar staat tegenover dat wanneer de door ons verhaalde (voorgeschoten) kosten hoger zijn dan de door jou betaalde vaste prijs je geen recht op restitutie hebt. Voor jou geldt namelijk dat je nooit meer hoeft te betalen dan we vooraf hebben afgesproken maar ook niet minder.

6.2. Het kan voorkomen dat de tegenpartij niet mee wil werken aan het betalen van de gemaakte kosten voor de behandeling van je zaak of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. In dat geval werk je op ons verzoek mee aan het verhalen van al deze kosten op de tegenpartij, waaronder het eventueel overdragen van de vordering op de tegenpartij aan Brandmeester.

6.3. Bij het aangaan van een overeenkomst met Brandmeester geef je ons toestemming om de kosten voor de behandeling van je zaak rechtstreeks op een derde partij te verhalen. Deze derde partij moet de vergoeding voor de kosten aan Brandmeester betalen. Wordt de vergoeding voor de kosten per ongeluk aan jou betaald? Dan ben je verplicht om deze vergoeding aan ons over te maken. Deze bepaling blijft ook gelden als je de opdracht tussentijds opzegt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Brandmeester heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert (€ 5.000.000,-), vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Brandmeester komt.

7.2. Brandmeester is niet aansprakelijk voor fouten van (door ons ingeschakelde) derden.

7.3. Ook na het einde van deze overeenkomst blijven deze bepalingen gelden.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1. Brandmeester gaat vertrouwelijk om met al je informatie en persoonsgegevens. Meer informatie hierover lees je in ons privacystatement. Dit privacystatement vind je op onze website (https://www.brandmr.nl/privacy-statement/).

8.2. Brandmeester controleert je identiteit wanneer wij met je zaak starten. Hiertoe zijn we verplicht op grond van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 9 Herroepingsrecht

Na het sluiten van een overeenkomst met ons heb je - als je je bedenkt – nog 14 dagen het recht deze overeenkomst ongedaan te maken. Dit kan alleen als Brandmeester nog geen werkzaamheden voor je heeft verricht.

Artikel 10 Beëindiging

10.1. Als blijkt dat Brandmeester of een van onze zusterondernemingen (BrandMR Advocaten en Juristen bv, BSA Schaderegeling bv of Bureau Pals bv) jouw tegenpartij in een zaak bijstaat, beëindigen wij de overeenkomst omdat er dan sprake is van een belangenconflict. In dat geval krijg je je geld van ons terug.

10.2. Brandmeester verricht geen juridische werkzaamheden voor je als we van mening zijn dat er geen redelijke kans van slagen bestaat voor je juridische geschil.

10.3. Vóór de start van onze dienstverlening onderzoeken we eerst of je in verband met je inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit komt in de checklist aan bod en kun je hier ook aangeven. Als blijkt dat je hier recht op hebt, geven we aan dat we je niet bij kunnen staan. Als we al diensten aan je verlenen en het blijkt dat je hier toch recht op hebt, beëindigen we de overeenkomst. In dat geval krijg je je geld van ons terug.

10.4. Jij en Brandmeester hebben het recht onze overeenkomst te beëindigen als een van ons van mening is dat het voortzetten van onze relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd of wanneer Brandmeester de afspraken met jou niet is nagekomen.

Artikel 11 Klachten

11.1. Als je een klacht hebt over Brandmeester of een van onze medewerkers, volg je eerst onze interne klachtenprocedure. Onze klachtenregeling is van toepassing op onze overeenkomst. Deze klachtenregeling vind je op onze website (https://www.brandmr.nl/klachten/klachtenregeling/).

11.2. Als je na het volgen van onze interne klachtenprocedure niet tevreden bent, kan je de klachten die je hebt over de behandeling van je zaak voorleggen aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

11.3. De Klachten- en Geschillenregeling voor Consumentenzaken is van toepassing wanneer je bij de Geschillencommissie een procedure start. Deze regeling vind je op de website van de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/con-reglement/).

11.4. Klachten over je advocaat kan je altijd aan de toezichthoudende instantie voorleggen. Dat is voor onze advocaten de deken van het arrondissement Den Haag.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst.

12.2. Als er een probleem ontstaat tussen jou en Brandmeester, dan bespreken we eerst de mogelijkheid om het anders op te lossen dan via de rechter. Maar als er spoed bij is, kunnen we alsnog het oordeel van de rechter vragen.

Hier kun je de algemene voorwaarden downloaden zodat je ze nog eens rustig kunt doorlezen.