Algemene voorwaarden

Hier lees je onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden BrandMR B.V.

Over Brandmeester

  • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BrandMR B.V. (hierna: Brandmeester) is gevestigd in Den Haag aan de Oude Middenweg 17, postcode 2491 AC en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75053365.
  • Brandmeester is een juridische dienstverlener in Nederland. Ons doel is om oplossingen te vinden voor de juridische geschillen van onze klanten en hierover advies te geven tegen een vaste prijs.
  • Deze voorwaarden zijn de basis voor de relatie met onze klanten. Wij leggen hier simpel en kort aan je uit wat we voor je kunnen betekenen en wat we van jou verwachten.
  • De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt zijn in dienst van onze zusteronderneming Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. of onze moederonderneming Brandmeester Groep B.V.

Artikel 1 Deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst die we met jou als klant sluiten. We gebruiken deze om je goed van dienst te kunnen zijn en om je te laten weten waar je aan toe bent.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn samen met de opdrachtbevestiging onze overeenkomst van opdracht. Wat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald over de overeenkomst van opdracht is daardoor van toepassing op onze relatie.

1.3. Het is niet onze bedoeling dat jouw opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Jouw overeenkomst is uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Brandmeester. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

1.4. Als blijkt dat een van deze voorwaarden nietig is of in strijd is met de wet, blijven alle overige voorwaarden van toepassing op onze overeenkomst.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1. De dienst die Brandmeester aan jou levert is juridische hulp per een door jou gekozen stap. De juridische dienstverlening behandelt één probleem per gekozen stap. We staan je bij in juridische geschillen. We verlenen onze diensten in de stappen van adviseren, onderhandelen bezwaar maken en procederen in (hoger) beroep gaan. Een vervolgstap of een procedure bij een hogere instantie gaan we alleen aan als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is.

2.2. We houden contact over het verloop van je zaak via ons digitale portaal (de BrandMR MijnOmgeving), via onze website of per telefoon of videobellen.

2.3. De opdracht wordt in eerste instantie uitgevoerd door advocaten en juristen van onze zusteronderneming Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. of onze moederonderneming Brandmeester Groep B.V. Voor bepaalde werkzaamheden schakelen we derden in. De inschakeling van deze derden wordt – als dat redelijkerwijs mogelijk is – met jou besproken. Deurwaarders, experts, medisch adviseurs, koeriers en (beëdigde) vertalers schakelen we in zonder dat eerst met jou te bespreken.

2.4. We schakelen geen andere rechtsbijstandsverleners in voor onze dienstverlening. Je zaak wordt dus nooit uitbesteed.

2.5. De advocaten en juristen die Brandmeester voor je inschakelt werken volledig onafhankelijk. Brandmeester geeft hen alleen het proces en de middelen waardoor ze hun beroep goed kunnen uitoefenen.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Brandmeester verleent diensten tegen een vaste prijs per stap. Je zal nooit meer hoeven te betalen dan we vooraf met je hebben afgesproken. Bij onze prijsstelling houden we rekening met de bijdrage die de tegenpartij eventueel moet leveren of bereid is te leveren aan de kosten die we voor onze klanten maken. Denk aan kosten voor de verleende diensten en proceskosten. Maar ook aan buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een deskundige die we voor jou inschakelen. Deze kosten schiet Brandmeester dan voor je voor.

3.2. In uitzonderingsgevallen moet Brandmeester kosten voor jou maken die jij later aan ons terug moet betalen. Dat gaat dan om de door Brandmeester redelijk gemaakte kosten voor de behandeling van jouw zaak en ons honorarium. Dit is van toepassing in de volgende gevallen:

  • Als Brandmeester na diverse herinneringen geen informatie van jou heeft ontvangen, zal je hierover een brief ontvangen. In die brief zal worden aangegeven binnen welke termijn je Brandmeester alsnog van de gevraagde informatie moet voorzien. Als je je hier niet aan houdt beëindigen wij deze overeenkomst. Jij moet dan onze kosten terugbetalen.
  • Als jij deze overeenkomst eenzijdig beëindigt, moet je onze kosten terugbetalen. Dit volgens de artikelen 7:408 tot en met 7:411 van het Burgerlijk Wetboek.

3.3. Als er sprake is van een situatie als genoemd onder 5.2., moet jij onze kosten binnen 30 dagen terugbetalen. Is de betaling niet op tijd, dan heeft Brandmeester het recht om zonder ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening te brengen zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. Als de wij invorderingsmaatregelen moeten treffen, dan betaal jij ook onze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 4 De vergoeding van onze kosten door de tegenpartij

4.1. Als de tegenpartij verplicht is of op ons verzoek bereid is de gemaakte kosten voor de behandeling van je zaak te vergoeden, dan komt de vergoeding van deze kosten volledig ten gunste van Brandmeester. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengerechtelijke kosten, de kosten van een procedure of om deskundigenkosten. Deze kosten zijn schadeposten voor jou die voortkomen uit het handelen of nalaten van de tegenpartij. Brandmeester schiet de kosten voor de behandeling van je zaak in dat geval voor. Is er geen mogelijkheid om deze kosten of een deel daarvan te verhalen? Dan komen die kosten voor rekening van Brandmeester. Daar staat tegenover dat wanneer de door ons verhaalde (voorgeschoten) kosten hoger zijn dan de door jou betaalde vaste prijs je geen recht op restitutie hebt. Voor jou geldt namelijk dat je nooit meer hoeft te betalen dan we vooraf hebben afgesproken maar ook niet minder.

4.2. Het kan voorkomen dat de tegenpartij niet mee wil werken aan het betalen van de gemaakte kosten voor de behandeling van je zaak of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. In dat geval werk je op ons verzoek mee aan het verhalen van al deze kosten op de tegenpartij, waaronder het eventueel overdragen van de vordering op de tegenpartij aan Brandmeester.

4.3. Bij het aangaan van een overeenkomst met Brandmeester geef je ons toestemming om de kosten voor de behandeling van je zaak rechtstreeks op een derde partij te verhalen. Deze derde partij moet de vergoeding voor de kosten aan Brandmeester betalen. Wordt de vergoeding voor de kosten per ongeluk aan jou betaald? Dan ben je verplicht om deze vergoeding aan ons over te maken. Deze bepaling blijft ook gelden als je de opdracht tussentijds opzegt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Brandmeester heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert (€ 5.000.000,- per aanspraak en per jaar), vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Brandmeester komt.

5.2. Brandmeester is niet aansprakelijk voor fouten van (door ons ingeschakelde) derden.

5.3. Als om welke reden dan ook onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitbetaalt is de aansprakelijkheid van Brandmeester beperkt tot een bedrag van € 15.000,-. Dit geldt niet in het geval dat het niet uitbetalen aan Brandmeester te wijten is.

5.4. Ook na het einde van deze overeenkomst blijven deze bepalingen gelden.

Artikel 6 Persoonsgegevens

6.1. Brandmeester gaat vertrouwelijk om met al je informatie en persoonsgegevens. Meer informatie hierover lees je in ons privacystatement. Dit privacystatement vind je op onze website (www.brandmr.nl/privacy-statement/).

6.2. Brandmeester controleert je identiteit wanneer wij met je zaak starten. Hiertoe zijn we verplicht op grond van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 7 Herroepingsrecht

Na het sluiten van een overeenkomst met ons heb je – als je je bedenkt – nog 14 dagen het recht deze overeenkomst ongedaan te maken. Dit kan alleen als Brandmeester nog geen werkzaamheden voor je heeft verricht.

Artikel 8 Beëindiging

8.1. Als blijkt dat Brandmeester of een van onze zusterondernemingen (BrandMR Advocaten en Juristen B.V., BSA Schaderegeling B.V. of Bureau Pals B.V.) jouw tegenpartij in een zaak bijstaat, beëindigen wij de overeenkomst omdat er dan sprake is van een belangenconflict. In dat geval krijg je je geld van ons terug.

8.2. Brandmeester verleent geen diensten aan je als we van mening zijn dat er geen redelijke kans van slagen bestaat voor je juridische geschil.

8.3. Vóórdat we je kunnen helpen vragen we je eerst onze checklist in te vullen. In deze checklist word je gevraagd:

  • of je in verband met je inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je hier in aanmerking voor komt kunnen we je alleen helpen als je afstand doet van jouw recht hierop;
  • of je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. De kosten van Brandmeester worden niet vergoed door rechtsbijstandsverzekeraars. Je zaak in behandeling geven aan Brandmeester kan gevolgen hebben voor de dekking van jouw geschil.

8.4. Jij en Brandmeester hebben het recht onze overeenkomst te beëindigen als een van ons van mening is dat het voortzetten van onze relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ons bewust verkeerd hebt geïnformeerd of wanneer Brandmeester de afspraken met jou niet is nagekomen.

Artikel 9 Klachten

9.1. Als je een klacht hebt over Brandmeester of een van onze medewerkers, volg je eerst onze interne klachtenprocedure. Onze klachtenregeling is van toepassing op onze overeenkomst. Deze klachtenregeling vind je op onze website (https://www.brandmr.nl/klachtenregeling/ ).

9.2. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Het Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst.

10.2. Als er een probleem ontstaat tussen jou en Brandmeester, dan bespreken we eerst de mogelijkheid om het anders op te lossen dan via de rechter. Maar als er spoed bij is, kunnen we alsnog het oordeel van de rechter vragen.