Voorwaarden Betalen in Termijnen

Hier lees je onze voorwaarden voor Betalen in Termijnen.

Voorwaarden Betalen in Termijnen BrandMR B.V.

De betalingsvoorwaarden van Brandmeester (BrandMR bv) die je hieronder vindt, zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij wordt gekozen voor betaling in termijnen. Voor de overige voorwaarden en informatie over Brandmeester verwijzen we je graag naar de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Voorwaarden Betalen in termijnen

1.1 Wanneer je kiest voor de betaalmogelijkheid Betalen in termijnen ga je expliciet akkoord met deze betalingsvoorwaarden. Betalen in termijnen is niet mogelijk voor een adviesgesprek maar alleen voor onderhandelen, bezwaar maken en procederen of in (hoger) beroep gaan.

1.2 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen ben je niet failliet verklaard, verkeer je niet in surseance van betaling en ben je niet onder curatele of onder bewind gesteld. Bovendien is er hiervoor geen aanvraag ingediend. Ook ben je niet opgehouden je schulden tijdig te voldoen.

1.3 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

1.4 Op het moment dat je je (persoons)gegevens verstrekt aan BrandMR bv om gebruik te kunnen maken van de betalingsmogelijkheid Betalen in termijnen geef je onze betalingsprovider Buckaroo (Buckaroo bv, KvK-nummer 04060983) toestemming je gegevens te verwerken.

1.5 Je bent verplicht om Brandmeester juiste gegevens te geven wanneer je gebruik wil maken van de betalingsmogelijkheid Betalen in termijnen.

1.6 Je bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het onjuist aanleveren van jouw gegevens aan Buckaroo of Brandmeester.

1.7 Als na de keuze voor betalen in termijnen blijkt dat je onjuiste informatie hebt aangeleverd die niet overeenstemt met artikel 1 lid 2 en/of 3 van deze voorwaarden, mag Brandmeester de opdracht onmiddellijk beëindigen en het totale aan Brandmeester verschuldigde bedrag ineens opeisen.

Artikel 2. Wijze van betalen

2.1 Brandmeester heeft Buckaroo een volledige volmacht gegeven om je factuur af te handelen. Daarbij hoort ook het inschakelen van een derde partij. Daarnaast is Buckaroo volledig gemachtigd om rente en kosten bij je in rekening te brengen wanneer volledige betaling van je factuur uitblijft.

2.2 Brandmeester stuurt je de factuur met daarop vermeld het openstaande bedrag en de factuurdatum per e-mail.

2.3 Bij het voldoen van de eerste termijn van de stap Betalen in termijnen gaat degene die de betaling doet ermee akkoord dat hij verantwoordelijk blijft voor het betalen van de volledige factuur. BrandMR bv Voorwaarden Betalen in termijnen versie april 2020

Artikel 3. Betaaltermijn

3.1 De eerste betaaltermijn bij Betalen in termijnen betaal je altijd direct op brandmr.nl. De eerstvolgende betaaltermijn moet je uiterlijk 35 dagen na het overeenkomen van Betalen in termijnen hebben voldaan. Je ontvangt hiervoor een maand na je eerste betaling een betaalverzoek zodat je vijf dagen hebt om de betaling te voldoen. Hetzelfde geldt voor de volgende betaaltermijnen. Je ontvangt dus telkens 30, 60, 90 etc. dagen na je eerste betaling een betaalverzoek en hebt dan vijf dagen de tijd om deze te voldoen. Dit gaat zo door totdat je het totaal verschuldigde bedrag aan Brandmeester hebt voldaan. De termijnen staan ook vermeld in je keuzescherm bij Betalen in termijnen en in de bevestigingse-mail die je van Brandmeester ontvangt na de eerste betaling. Het aantal en de hoogte van de betaaltermijnen verschillen per rechtsgebied en per stap. In de eerste betaaltermijn betaal je meer dan in de resterende betaaltermijnen.

3.2 Brandmeester zal bij elke nieuwe stap pas aan het werk gaan op het moment dat de eerste termijn van die stap bij Brandmeester binnen is.

3.3 De betalingen moeten zijn bijgeschreven op de rekening van Brandmeester tenzij je schriftelijk een andere termijn hebt afgesproken. De datum waarop we de betaling hebben ontvangen, zal door Brandmeester worden beschouwd als het moment waarop de (gedeeltelijke) vordering is voldaan.

3.4 De betaaltermijnen zijn zogenaamde fatale termijnen. Dat houdt in dat als je een termijn niet op de uiterste datum van de betaaltermijn aan Brandmeester hebt betaald, je in verzuim komt te verkeren. Dit betekent dat Brandmeester het recht heeft om haar diensten direct op te schorten en/of om de overeenkomst met jou te ontbinden. Als we de opdracht met jou ontbinden, ben je verplicht om de werkzaamheden die Brandmeester al voor je heeft gedaan te betalen en de schade die Brandmeester daardoor heeft geleden te vergoeden. Ook ben je verplicht om alle door Brandmeester gemaakte kosten die voortkomen uit een gerechtelijke procedure (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen en anderen) helemaal te vergoeden.

Artikel 4. Adreswijziging

Bij een eventuele adreswijziging en/of e-mailwijziging ben je verplicht Brandmeester hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer je Brandmeester niet op de hoogte stelt van de wijziging(en), gaat Brandmeester ervan uit dat je nog steeds woont op het laatste adres dat bekend is bij Brandmeester. Je blijft aansprakelijk voor de openstaande vordering, de rente en de kosten waarmee de vordering tussentijds is verhoogd. Je adres wijzig je eenvoudig in je online dossier.

Artikel 5. Verzuim

5.1 Je moet binnen de in artikel 3 genoemde termijnen betalen. Wanneer we de betaling niet binnen deze termijn hebben ontvangen van je, kunnen we het openstaande bedrag direct opeisen en ben je zonder nadere ingebrekestelling ‘in verzuim’.

5.2 Brandmeester en/of de door haar ingeschakelde derde heeft het recht om wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat je verzuimt te betalen.

5.3 Brandmeester heeft het recht om de openstaande vordering te verhogen met alle buitengerechtelijke kosten die worden veroorzaakt door het uitblijven van je betaling tegen de fatale termijn zoals omschreven in artikel 3, waaronder ook de kosten van een advocaat, een gerechtsdeurwaarder en/of een incassobureau.

Hier kun je de voorwaarden voor Betalen in Termijnen downloaden zodat je ze nog eens rustig kunt doorlezen.

Voorwaarden Betalen in Termijnen BrandMR - versie april 2020.pdf